Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri ve Finansman Dairesi Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları ve Yönetim İşleri Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
 • Bütçe ve Satınalma Şube Müdürlüğü
 • İzleme ve Raporlama Şube Müdürlüğü
 • Proje Şube Müdürlüğü
 • Finansman Şube Müdürlüğü
 • Evrak Yönetimi Şube Müdürlüğü


      Görevleri

 1. Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi gayesiyle tahsili öngörülen çevre katkı payı ve idari para cezalarının takibini yapmak.
 2. Genel Müdürlüğün genel bütçesinin yıl içindeki kullanımlarını takip etmek, gerekli ödenek aktarımları ve serbest bırakma işlemlerini yapmak.
 3. Genel Müdürlük yatırım programı ile ilgili projelerin koordinasyonunu sağlamak, teklif etmek ve takibini yapmak.
 4. Genel Müdürlük yatırım programı ile ilgili projelerin hazırlanmasını sağlamak, teklif etmek ve takibini yapmak.
 5. Genel Müdürlüğün personeli ile ilgili maaş, ek ödeme, yolluk işlemlerini yürütmek.
 6. İlgili mevzuat ve Bakanlıkça yürürlüğe konulan kararlar çerçevesinde; Yerel yönetimlerin ilgili kurum ve kuruluşların hazırlayacakları, yürütecekleri çevre koruma ve iyileştirme projelerinin değerlendirilmesi, işbirliği, izleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek.
 7. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ile bu amaçla verilecek hibe ve kredilere, çevre yönetimi geliştirme hizmetlerine ait finansman ve harcama işlerini yürütmek.
 8. Acil Müdahaleyi gerektiren hallerde, beklenmedik çevre felaketlerinde çevrenin temizlenmesine ilişkin harcamaları yapmak.
 9. Genel Müdürlüğün ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
 10. 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 Çevre Kanununa göre ön görülen katkı payları vd. gelirlerden yapılacak hibe ve kredilerin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı izlemek ve kontrol etmek, Çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri toplamak ve değerlendirmek.
 11. İhale ve satın alma iş ve işlemleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak, süreçleri takip etmek.
 12.  Genel Bütçe kalemlerinden yapılacak ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünün e-bütçe programı ile hazırlamak ve ödeme için saymanlığa göndermek,
 13. Genel bütçe gelir ve harcamalarını takip ve kontrol etmek, plan ve program hazırlamak ve yürütmek.
 14.  Genel Bütçe kapsamında Daire Başkanlıklarımızca yürütülen projelerin hakediş dosyaları incelenerek ilgili hak edişe ait Ödeme Emri düzenlemek ve Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı İç Kontrol Dairesi Başkanlığına göndermek ile Döner Sermaye Bütçesi kapsamında yapılan alımlar için Geçici İşlem Fişi düzenlenerek ödemesi yapılmak üzere Döner Sermaye Merkez Saymanlığına göndermek.
 15. Döner Sermaye Bütçesinden doğrudan temin veya ihale yöntemleri ile yapılan harcamaları takip ve kontrol etmek
 16. 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinde belirtilen “Eşit Muamele, Gizlilik ve Güvenilirlik” ilkeleri gereği özellikle yaklaşık maliyetin ve kıymetli evrak niteliğindeki ihale dokümanlarının gizlilik içinde muhafaza edilmesinin sağlamak.
 17. Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili hedef, ilke ve amaçlarını belirlemek, mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarını koordine etmek.
 18. Bakanlığımızın Stratejik Planı ile Acil Eylem Planında tanımlanan ve Genel Müdürlüğümüzce yapılması hedeflenen çalışmaları belirlemek, uygulanmasını koordine etmek, gerekli raporlamaları yapmak.
 19. Genel Müdürlüğe gelen koordineli yazıları ve aylık-yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak
 20. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki toplantı, eğitim, konferans, seminer, sempozyum, fuar ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili organizasyon çalışmalarını yürütmek.
 21.  Milli arşiv politikası çerçevesinde Genel Müdürlüğün arşiv politikasını oluşturmak, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek, bunlara ilişkin esasları belirleyerek Bakanlık Makamının onayına sunmak ve izlemek,
 22. Depo yerleşim planını hazırlamak, ayıklama ve imha komisyonlarını oluşturmak,
 23. Malzemenin niteliğini belirterek tespit ve değerlendirmesi ile araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde yerine getirmek,
 24. Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, bu alandaki eserleri derlemek,
 25. Arşivcilik ve arşiv faaliyetlerine yönelik seminer, kurs, konferans ve toplantıları takip edip bu tür faaliyetlere katılmak,
 26. Standart Dosya planına uygun olarak arşivleme işlemi yapılmasını izlemek,
 27. Birimlerce tespit edilen imhalık malzeme ile kurum arşivinde yapılan ayıklama sonucunda imha komisyonunca belirlenen imhalık malzemenin imhasını sağlamak,
 28. Ayıklama ve imha komisyonunun çalışmaları sonucunda Devlet Arşivine devredilmesi uygun görülen arşiv malzemesini tasnif ederek envanterleriyle Devlet Arşivine teslim etmek ve devredilmeyecek olanların korunmasını sağlamak,
 29. Birimlerden arşivlik malzeme ile arşiv malzemesini teslim almak,
 30. Birimlerden teslim alınan malzemeyi uygun koşullarda muhafaza etmek, kayba uğramalarını önlemek, Birimlerden teslim alınan malzemeyi asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini bozmadan yerleştirmek,
 31. Arşivlik malzemenin tamir ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak,
 32. Araştırmaya açık malzeme için tanıtıcı rehber ve katalog hazırlamak,
 33. Birim arşivlerinden gelen yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek,
 34. Her türlü arşiv bilgisi ve belgesiyle ilgili olarak Devlet Arşiviyle işbirliği yapmak,
 35. Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.