Yönetim Hizmetleri ve Finansman Dairesi Başkanlığı

(KHK Yetki Madde ve Fıkraları;8f, 9n)
Bütçe ve Gelirler Şb. Md.
Proje Finansmanı Şb. Md.
İzleme ve Kontrol Şb. Md.
İhale Koordinasyonu ve Satınalma Şb. Md.
İdari ve Mali İşleri Şb. Md.
Eğitim, Basın ve Koordinasyon Şb. Md.

Görevler:
a) Çevre kirliliğinin önlenmesi, ?evrenin iyileştirilmesi ve ?evre ile ilgili yatırımların desteklenmesi gayesi ile tahsili öngörülen ?evre katkı payları ve idari para cezalarının takibini yapmak,

b) Çevre ile ilgili altyapı tesislerinin desteklenmesi amacıyla yerel yönetimler kurum ve kuruluşların hazırlayacakları, yürütecekleri projeleri değerlendirmek, tahsili ger?ekleşen ?evre katkı payları ve idari para cezaları karşılığı Bakanlık büt?esine öngörülen ödeneğin kullanımını sağlamak, verilen yardım veya kredilerin gayesine uygun kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

c) Döner sermaye büt?esinden ihtiyaca göre il Müdürlüklerine ödenek dağıtımı yapmak, gelir ve harcamaları takip ve kontrol etmek, plan ve program hazırlamak ve yürütmek,

d) Genel Müdürlük genel büt?esi ile döner sermaye büt?esini hazırlamak ve yıl i?indeki kullanımları takip etmek, gerekli ödenek aktarımları ve serbest bırakma işlemlerini yapmak,

e) Genel Müdürlük yatırım programı ile ilgili projelerin hazırlanmasını sağlamak, teklif etmek ve takibini yapmak,

f) İhale ve satın alma iş ve işlemleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak, süre?leri takip etmek,

g) Genel Müdürlük personeli ile ilgili maaş, ek ödeme, yolluk, görevlendirme, izin ve rapor takibi vb. personel hizmetleri ?er?evesindeki her türlü iş ve işlemi yapmak, takip etmek,

h) Genel Müdürlüğün arşiv, gelen ve giden evrak hizmetlerini yürütmek, Genel Müdürlüğe gelen yazı ve belgeleri ilgili Daire Başkanlıklarına sunmak,

i) Her türlü demirbaş, büro makineleri, ara?-gere? ve tüketim malzemelerine ait ihtiya? tesbit etmek, yazılı talepte bulunmak ve kullanıcılara teslim etmek,

j) Genel Müdürlüğün tüm hizmet içi eğitim programlarını planlamak, koordine etmek, eğitimle ilgili Makam Oluru ve Uygulama Oluru almak, eğitimcilere ve katılımcılara tebliğ etmek, eğitim sonu?larını değerlendirmek ve raporlamak, eğitim salonu ile konaklama yerlerini ayarlamak, görevli personel bulundurmak,

k) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, seminer, sempozyum, fuar ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili organizasyon çalışmaları yapmak, stant kurmak ve görevli personel bulundurmak, her türlü koordinasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

l) Bakanlık Basın Müşavirliği ile koordineli şekilde basınla ilişkileri sağlamak, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek,

m) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili hedef, ilke, ama? ile stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesini koordine etmek, Genel Müdürlük yıllık ?alışma programlarını hazırlamak ve yürütülmesini takip etmek, kalkınma planlarında ve/veya yıllık programlarda öncelikli olarak yer alması gerekli görülen hizmetler ve bu hizmetlerle ilgili tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların tespitini yapmak,

n) Genel müdürlük dışı kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında birimlerin koordinasyonunu sağlamak ve Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

o) Genel Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet sonu?larına ait raporları hazırlamak ve değerlendirilmesini yapmak ve ilgili birimlere iletmek,

p) Genel Müdürlük?e verilecek benzer görevleri yapmak,