Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

• Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şb. Md.
• Kimyasalların Kaydı Ve Sınıflandırılması Şb. Md.
• Kimyasalların Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü Şb.Md.

Görevler:
a) Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, kimyasalların etkin yönetimini sağlamak üzere politika ve stratejiler ile eylem planlarını tespit etmek; bu çerçevede araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak; bunların uygulama usul ve esaslarını tespit etmek,

b) Ülke genelinde insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri olan kimyasallar ile ilgili hedef ve kriterleri belirlemek,

c) Kimyasalların envanterini oluşturmak, kaydını tutmak, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip olmaları nedeniyle dikkat gerektiren öncelikli maddeler için bir öncelik listesi hazırlayıp yayınlamak, öncelik listesinde yer alan maddeler için risk değerlendirmesi yapmak, risk azaltım tedbirleri almak ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak,

ç) Kimyasal madde ve karışımların fiziksel, insan sağlığına ilişkin ve çevresel zararlılıklarına göre sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

d) İnsan sağlığı ve çevre açısından riskleri kontrol altına alınamayan kimyasalları ve bu kimyasalların izin, kısıtlama, yasaklama ölçütlerini belirlemek,

e) Zararlı madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f) Görev alanına giren konularda uluslar arası sözleşme, protokoller kapsamında ulusal ve uluslar arası çalışmaları izlemek ve yürütmek,

g) Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek,

ğ) Genel Müdürlükçe verilecek benzer görevleri yapmak.