Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

• Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürlüğü
• Kimyasalların Kaydı Ve Sınıflandırılması Şube Müdürlüğü
• Kimyasalların Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü Şube Müdürlüğü

      Görevleri

  1. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, kimyasalların etkin yönetimini sağlamak üzere politika ve stratejiler ile eylem planlarını tespit etmek; bu çerçevede araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak; bunların uygulama usul ve esaslarını tespit etmek.
  2. Ülke genelinde insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri olan kimyasallar ile ilgili hedef ve kriterleri belirlemek.
  3. Kimyasalların envanterini oluşturmak, kaydını tutmak, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip kimyasal maddeler için bir öncelikli kimyasallar listesi hazırlayıp yayınlamak.
  4. Öncelikli kimyasallar listesinde yer alan maddeler için risk değerlendirmesi yapmak, risk azaltım tedbirleri almak ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak.
  5. Kimyasalların risk değerlendirmesi ve kontrolüne dair usul ve esasları tespit etmek.
  6. Görev alanına giren konularda uluslararası sözleşme, protokoller kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek, uygulamak ve bu çerçevedeki projeleri yürütmek.
  7. Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek.
  8. Daire başkanlığı görevleri kapsamında Mahalli Çevre Kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek.
  9. Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.