Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

(KHK Yetki Madde ve Fıkraları; 8a, 8c, 8ğ, 8n, 9c, 9d, 9e, 9f)

 

Şube Müdürlükleri

• Sanayi Atıksu Kirliliği Kontrolü Şb.Md.
• Kentsel Atıksu Kirliliği Kontrolü Şb.Md.
• Toprak Kirliliği Kontrolü Şb.Md.
• İzleme ve Envanter Şb. Md.
• Atıksu Teknolojileri ve Proje Şb.Md.

 

Görevleri

 • Yer altı, yerüstü sularının ve içmesuyu kaynakları ile toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi için atıksuların bertaraf edilmesi maksadıyla; hedefler, ilkeler ve kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak.
 • Su ve toprak kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak; standart geliştirmek; deşarj kriterlerini belirlemek, faaliyet ve tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre ilgili mevzuat açısından görüş vermek.
 • Kentsel ve endüstriyel atıksulardan kaynaklanan su kirliliğinin önlenmesi için alıcı ortam kalite standartları dikkate alınarak deşarj standartları belirlemek, gerektiğinde deşarj standartlarının kısıtlaması ile ilgili çalışmaları yapmak.
 • Evsel ve endüstriyel atıksuların en uygun kullanımlarının sağlanması için usul ve esasları belirlemek.
 • Atıksu arıtma teknolojilerini araştırmak, standartlar hazırlamak, atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını, ölçüt ve kriterlerini belirlemek, proses projelerinin onayını yapmak.
 • Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek.
 • Su kaynaklarının korunması ve kirliliğinin önlenmesine yönelik akar ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından kum çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
 • Atık ve kimyasallarla kirlenmiş veya kirlenmiş olması muhtemel sahalar ile kirlenmeye sebep olan veya olması muhtemel sektörleri tespit etmek, bu anlamda kirlenmiş sahaların temizlenmesi, izlenmesi ve yeniden kullanımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak.
 • Çevre yasasına uygun olarak çalıştırılan atıksu arıtma tesislerinin desteklenmesi maksadıyla kullandıkları elektrik enerjisinin bir kısmının geri ödenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak.
 • Atıksu ve kirlenmiş sahaların yönetimine ilişkin politikalar geliştirmek ve uygulanmasına yönelik olarak envanter bilgilerini toplamak, değerlendirmek, analiz etmek.
 • İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının havzalarında uyulması gereken usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 • İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarında belirlenen özel hüküm ve özel planlamaların takibini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Su havzaları için hazırlanan havza koruma planlarının takibini yapmak, Bakanlığımız görev, yetki sorumlulukları kapsamında yer alan hususların uygulanmasını sağlamak.
 • Büyükşehir Belediyelerince hazırlanacak kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile içme suyu alınan havzaların korunması ile ilgili tedbir ve düzenlemelerde görüş vermek.
 • Sanayide kirliliğin kaynağında önlenmesi, temiz üretim ve atıksuların en uygun kullanımının sağlanması için çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 • Arıtılmış atıksuların kaynağında azaltılması ve geri kazanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak.
 • Çevre yasasına uygun olarak çalıştırılan atıksu arıtma tesislerinin desteklenmesi maksadıyla kullandıkları elektrik enerjisinin bir kısmının geri ödenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek, Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmalarını yapmak.
 • Görev alanına giren konularda mevzuatın hazırlanması ve geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan rehber dokümanları hazırlamak, hazırlatmak.
 • Daire başkanlığı görevleri kapsamında Mahalli Çevre Kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek.
 • Görev alanına giren konularda, özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
 • Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.