Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı
  • Isınma, Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliğini Önleme ve Yakıt Kontrolü Şube Müdürlüğü
    • Hava Kalitesi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
    • Çevresel Gürültü Ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürlüğü
    • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Önleme Şube Müdürlüğü
  • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Şube Müdürlüğü

 

 Görevleri

1) Hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğine etki eden kaynaklar, çevresel gürültü ve titreşim kontrolü ile koku emisyonlarına ilişkin mevzuat hazırlamak, hedef, ilke, politika ve strateji belirlemek,
2) Hava kirliliği, gürültü ve titreşim mevzuatının uygulanmasına yönelik her türlü açıklayıcı dokümanları hazırlamak,
3) Hava ve gürültü kirlilik haritalarının oluşturulmasına ilişkin usul, esas ve kriterleri belirlemek,
4) Temiz hava eylem planları ve gürültü eylem planlarının hazırlanmasına ilişkin usul, esas ve kriterleri belirlemek, yapmak, yaptırmak,
5) Ulusal emisyon faktörlerini geliştirmek, ulusal emisyon envanterinin oluşturmak ve ulusal emisyon tavanlarını belirlemek,
6) Hava ve gürültü kirliliği açısından sıcak noktaların belirlenmesine ve alınacak kontrol tedbirlerine yönelik esas ve kriterleri belirlemek,
7) Sınır ötesi hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,
8) Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıtlara ilişkin kriterleri belirlemek,
9) Fosil yakıtlar ile biokütlenin kullanım alanları ve esaslarını belirlemek,
10) Hava kalitesiyle ilgili modelleme çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek , ulusal ölçekte modelleme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
11) Entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak,
12) İthal katı yakıtlara ilişkin kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
13) Isınma maksatlı kullanılan yakma sistemleri için tip emisyon belgesi düzenlemek,
14) Görev alanına giren konularda uluslar arası sözleşme, protokoller kapsamında ulusal ve uluslar arası çalışmaları izlemek ve yürütmek,
15) Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek,
16) Daire başkanlığı görevleri kapsamında Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek,
17) Genel Müdürlükçe verilecek benzer görevleri yapmak.