Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
 • Maden Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü
 • Döngüsel Ekonomi Politikaları Şube Müdürlüğü
 • Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Şube Müdürlüğü
 • Sanayi Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 
 • Belediye ve Biyobozunur Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü
 • Tıbbi ve Özel Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü

 

      Görevleri

 1. Atıkların taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin hedef, ilke, politika ve stratejiler geliştirmek, uygulanmasını ve uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda yürütülen ulusal ve uluslararası çalışma ve gelişmeleri takip etmek,
 2. Atıkların işlenmesi ile ilgili mevzuat, strateji ve politika geliştirme konularında ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yürütmek.
 3. Ulusal, bölgesel ve yerel atık işleme eylem planları yapmak, yaptırmak ve ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
 4. Atık işleme tesislerine ilişkin kriterleri belirlemek ve ihtiyaç duyulan teknik kılavuzları yayımlamak ve güncellemek, çevre lisansı veren ilgili birimle koordineli çalışma yürütmek,
 5. Atık bertaraf teknolojilerini araştırmak, standartlar hazırlamak, bertaraf tesislerinin tasarım esaslarını, ölçüt ve kriterlerini belirlemek, projelerinin onayını yapmak, inşaat izleme ve kontrolörlük hizmetini yapmak veya yaptırmak.
 6. Endüstriyel prosesler ile madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların oluşumunun azaltılması, kaynak olarak kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 7. Karışık evsel atıklar, evsel ve ticari kaynaklı biyobozunur atıklar, hayvansal atıklar, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının işlenmesi ile ilgili mevzuat, strateji ve politika geliştirmek,
 8. İlgili kurum/kuruluşlarla koordinasyon dâhilinde risk değerlendirmeleri yaparak ülkeye ithalatı uygun bulunmayan ürün gruplarını belirlemek, ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmasını sağlamak, Serbest Bölgeler dâhil olmak üzere atıkların ithali, ihracı ve transit geçişi ile ilgili kriterleri belirlemek,
 9. Atıkların taşınması ile ilgili kriterleri belirlemek.
 10. Görev alanına giren konularda uluslararası sözleşme, protokoller kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmaları izlemek ve yürütmek.
 11. Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek.
 12. Atık geri kazanım bilincinin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak ve koordine etmek.
 13. Madencilik faaliyetleri için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklar ile bozulan doğal yapının yeniden kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 14. Görev alanına giren konularda her çeşit yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, görev alanına giren her türlü eğitim, toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.
 15. Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.