Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi hangi yolla yapılır?
Sınıflandırma Etiketleme bildirimi Entegre Çevre Bilgi Sistemi (https://ecbs.cevre.gov.tr/) içerisindeki uygulamalardan biri olan Kimyasal Kayıt Sistemi (Sanayi) aracılığı ile yapılır.
Kendi imalatım için madde üretiyorum ve piyasaya arz etmiyorum, bu maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım?
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde -41'ine göre, sadece piyasaya arz edilen ve zararlı olan maddelerin sınıflandırma etiketleme bildirimi yapılmalıdır.
Yılda 1 kg ürettiğim ve piyasaya arz ettiğim zararlı maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım?
Madde miktarına bakılmaksızın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde-41'i dahilindeki piyasaya arz edilen zararlı maddelerin bildiriminin yapılması gerekir.
Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimi yaparken, karışım üretimi ve/veya ithalatı yapıldığında karışımın bilgileri "madde girişi" olarak mı girilecek, yoksa karışım bileşenlere ayrılıp madde bazında tek tek mi girilecek?
Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi (SE bildirimi) madde bazında yapılmalıdır. Dolayısıyla, karışım söz konusu olduğunda, içeriğindeki zararlı maddelerin SE bildirimi yapılacaktır.
Polimerlerin SEA Yönetmeliği kapsamında sınıflandırma etiketleme bildirimi yapılacak mıdır?
Evet, polimerler SEA Yönetmeliği kapsamındadır ve bunların bildirimi yapılacaktır.
Zararlı maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapılması gereken sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri ve alternatif ad talepleri ücrete tabii mi?
Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ücretsizdir. Alternatif ad talebi ücrete tabi olup bu ücret Bakanlığımızın döner sermaye birim fiyat listesinde yer almaktadır.
Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimini nasıl yapacağım konusunda nereden bilgi alabilirim?
https://kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde yer alan Kimyasallar Yardım Masasındaki Rehber dokümanlardan ‘KKS Uygulaması Kullanım Kılavuzu’ ve ‘Kimyasalların kayıt sistemi aracılığı ile yapılacak olan zararlı madde bildirimleri için yardımcı akış şeması’ belgelerini inceleyerek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yurtdışında yerleşik Türkiye'ye madde veya karışım gönderen bir firma sınıflandırma etiketleme bildirimi için nasıl bir yol izlemeli?
Kendi halinde veya karışım içinde maddelerin ithal edilmesi durumunda bildirim yükümlülüğü ithalatçınındır. Bu yükümlülük, ticari sır gerekçesiyle, yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin bir akitle belirlediği Türkiye’de yerleşik temsilcileri aracılığı ile de yerine getirebilir.
Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ne zaman yapılmalıdır?
1 Haziran 2015 tarihinden itibaren, maddeler ve karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasına neden olan maddelerin piyasaya arz edilmelerini takip eden 1 ay içerisinde bildirimde bulunulur.
İthal edilen zararlı madde ve/ya karışımların etiketleri ve güvenlik bilgi formları Türkçe olmak zorunda mıdır?
Evet. İthal edilen zararlı madde ve karışımların etiketleri ve güvenlik bilgi formları Türkçe hazırlanır. Bununla birlikte, tedarikçiler, kullanılan tüm dillerde aynı detayların yer alması kaydıyla, etiketlerinde Türkçenin yanında farklı diller de kullanabilir.
Güvenlik Bilgi Formlarını kimler hazırlayabilir?
Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.
İthal edilen zararlı kimyasalın güvenlik bilgi formu aynen Türkçeye çevrilerek bu şekilde Türkiye'de piyasaya arz edilir mi?
Hayır. Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak hazırlanır.
Piyasaya arz etmeyip, kendi imalatımda kullanmak üzere ithal edilen zararlı kimyasal maddeler için de Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması gerekiyor mu?
Evet, madde ve karışım ithalatçılarının da Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca ithalat da bir piyasaya arzdır.
AB REACH kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansına (AKA) kayıt ettirilen maddelerin, 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) kapsamında da kayıt yaptırılması gerekiyor mu?
Evet. Henüz AB üyesi ülke olmadığımız için AKA’ya yapılan kayıtlar ülkemizde geçerli değildir. KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayda tabi olan maddelerin Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden kayıtlarının yapılması gereklidir.
KKDİK Yönetmeliği kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarına (KDU) yönelik KDU eğitimleri ve sınavları hangi şehirlerde olacak?
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimleri eğitim kuruluşları, sınavları ise belgelendirme kuruluşları tarafından kendilerinin belirlediği şehirlerde düzenlenecektir. KDU Eğitim Kuruluşları ve Belgelendirme Kuruluşlarının güncel listelerine kimyasallar.csb.gov.tr adresindeki ‘Duyurular’ sekmesinden ulaşabilirsiniz.
KKDİK Yönetmeliği kapsamında ilk kayıt dosyasını en erken hangi tarihte verebileceğiz?
Kayıt dosyaları, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulabilir.
Sınıflandırma Etiketleme Bildirimleri kapsamında yapılan ön-MBDF bildirimleri KKDİK kapsamında ön-MBDF yapılmış sayılacak mı?
Evet.
Sertifikalı GBF hazırlayıcısıyım. KKDİK Yönetmeliği ile birlikte bu yetkim ortadan kalkacak mı? Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimi alıp GBF formlarını KDU sertifikası ile mi hazırlamam gerekecek? GBF hazırlama sertifikam ne zamana kadar geçerli olacak?
Hayır. 31/12/2023 tarihine kadar güvenlik bilgi formları Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanabilir (KKDİK Geçici Madde 2). 31/12/2023 tarihine kadar GBFleri KDU sertifikası ile hazırlamanız gerekmez (istenirse KDU sertifikası ile de hazırlanabilir) GBF sertifikası, sertifikanızı aldığınız tarihten itibaren üç yıl geçerlidir. Sertifikanız 31/12/2023’ten sonra bitiyorsa, sertifika 31/12/2023’e kadar geçerli olacaktır. O tarihten itibaren güvenlik bilgi formları KDU belgesini almış kişilerce hazırlanmalıdır.
Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesine yönelik envantere nasıl ulaşılabilirim ?
Kimyasallar Veri Sistemi (KİMVES) Sitesi aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz https://kimves.cevre.gov.tr/KIMVES