Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Genelgede sınır değer tanımlanan toz ve TOC emisyonlarının ölçümleri hangi periyotlarda yapılacaktır ?
Toz ve TOC ölçümleri için hem çevre iznine esas hem de teyit ölçümlerinde yapılacak değerlendirmelerde Genelgede yer alan sınır değerler ile karşılaştırılması gerekmektedir. Ancak; yetkili merci tarafından bu ölçümlere iave ölçüm ve/veya sürekli ölçüm yapılması talep edilebilir.
Emisyon ölçümleri MELBES üzerinden mi yaptırılmalıdır?
Emisyon ölçümlerinin MELBES üzerinden yeterlliliği olan Laboratuvarlarca yapılması gerekmektedir.
5 adet ram bacası olan bir firmada 4 bacanın sınır değeri sağlaması, 1 adet bacada ise sınır değerin aşılması halinde ortalama ölçüm sonucuna göre mi değerlendirme yapılması mı gerekir, yoksa anlık ölçümlere göre mi değerlendirmeler yapılması gerekmektedir?
Tüm bacaların sınır değeri aşmaması gerekmektedir. Emisyon ölçümleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (SKHKK) Yönetmeliği çerçevesinde raporlanmalıdır.
Ramöz bacalarına filtre takıldığı zaman, filtrenin tıkanma yaptığı ve makinenin verimsiz çalışması durumları söz konusu olmaktadır. Bu konuda Bakanlığınızca tavsiye edilen alternatif filtre sistemi önerebilir misiniz?
Emisyon azaltım sistemi olarak kullanılan filtrelerin bakımının düzenli olarak yapılması ile verimli olarak kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte; Genelge kapsamında alternatif emisyon azaltım teknikleri belirtilmiş olup, seçilecek olan azaltım tekniklerine tesisin prosesi, hammaddesi, kapasitesi gibi hususlar dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir.
Hava emisyonlarının kontrollerine ilişkin arıtma sistemlerinin çalışır durumda olduğunun İl Müdürlüklerince sürekli izlenmesinin nasıl olacağı hakkında bilgi verir misiniz?
Arıtma sistemlerinin sürekli çalışırlığının bulut gibi Bakanlıkça kullanılabilen yazılım sistemleri kullanılarak sürekli takibinin sağlanması gerekmektedir.
2 yılda bir yaptırılan baca emisyon ölçümlerinde hiçbir parametre aşılmıyorsa, kirlilik değerleri sınır değerlerin çok altındaysa, firmalar daha nasıl bir iyileştirme yapacak?
Söz konusu tesislerde bu parametrelerin sürekli olarak sınır değerleri aşmaması gerekmekte olup, sınır değerin aşıldığına ilişkin tereddüt hasıl olan durumlarda (şikayet olması halinde) yetkili mercie tarafından ilave ölçüm ve/veya sürekli ölçüm istenebilir.
İş Termin Planında revizyon yapılabilecek mi?
Tesisin kapasitesi doğrultusunda Genelgede belirlenen süreleri geçmemek ve İl Müdürlüğüne bilgi vermek koşuluyla İş Termin Planlarında revizyon yapılması mümkün olabilecektir.
Genelgedeki süreler ertelenecek mi?
Şu anda bu yönde bir karar söz konusu değil.
Konfeksiyon Tesisleri (dikimhaneler vb.). Genelge kapsamında mı?
Hazır kumaşın alınıp kesilip dikildiği, herhangi bir boyama ve terbiye işleminin yapılmadığı Konfeksiyon Tesisleri bu Genelge kapsamında değildir.
Tesis kapasitesi nasıl belirlenir? Aynı ürün farklı proseslerde işlem görüyorsa her proses kapasitesi ayrı ayrı toplanarak mı kapasite belirlenecek?
Tesisin kapasite raporunda yer alan kurulu kapasitesi üzerinden günlük üretilen son mamul miktarı esas alınır.
OSB sınırları içerisinde yer alan ve/veya alıcı ortama deşarj etmeyen tesisler de Genelge hükümlerine tabi mi?
Genelgedeki kapsam dahilinde üretim faaliyeti sürdüren tekstil tesislerinin Organize Sanayi Bölgesinde yer alıp almadığına veya alıcı ortama deşarj edip etmediğine bakılmaksızın tamamı bu Genelgede yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür.
Kurulu güçten kastedilen kapasite raporundaki üretim miktarı mıdır, kapasite raporunda adet /yıl olarak geçmektedir.
Kurulu kapasite, tesise ait güncel kapasite raporundaki maksimum üretim miktarı üzerinden yıllık toplam üretim miktarının yıllık çalışma gün sayısına bölünmesiyle elde edilen günlük üretim miktarı olarak belirlenir.
• Genelgede yer alan; Yukarıda yer alan hükümlerin; • Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024 • Kurulu kapasitesi 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025 • Kurulu kapasitesi 5 ton/gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihine kadar uygulanmaya başlanması zorunludur. İfadesinde geçen uygulanmaya başlanması ifadesi ne anlama geliyor?
Tesis kurulu kapasitesi üzerinden hangi aralıkta kalıyorsa o aralık için belirlenen son tarih itibariyle Genelgede yer alan tüm hükümleri yerine getirmiş olmak zorundadır.
Yapılacak tüm yatırımlar için Bakanlık tarafından bir destek sağlanacak mı?
2872 sayılı Kanunun 29. Maddesinde yapılan değişiklikle, atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin P'sine kadar olan geri ödeme oranı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyunu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre 0'e kadar artırımlı olarak ödenmeye başlanacaktır. Bu hususta atıksu altyapı yönetimi sorumluluk alanında bulunan ve ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyunu yeniden kullanan tesislerin de enerji teşvikinden faydalanabilmesi amacıyla mevcut mevzuatta düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızın halihazırda özel sektörün çevre yatırımlarını desteklemeye yönelik mevzuatla verilmiş herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.
Bakanlıkça tekstil sektörü özelinde yürütülen projenin detaylarına nereden ulaşılabilir?
Gebze Teknik Üniversite ile yürütülen Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Projesinin Nihai Raporu https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/tekst-l-sektorunde-tem-z-uret-m-uygulamalari-projes--20230316125101.pdf adresinde yer almaktadır.
Dokuma faaliyeti yapan tesisler de Genelge kapsamında yer almakta mıdır?
Hazır ipliğin alınıp dokunduğu, herhangi bir boyama ve terbiye işleminin yapılmadığı Dokuma Tesisleri bu Genelge kapsamında değildir.
Enerji tüketiminin en aza indirilmesi ile ilgili sayısal bir değerlendirme veya sınır değer uygulaması olacak mı?
Genelge ile tekstil sektöründe enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmekte olup, azaltım oranı veya enerji tüketim sınır değeri getirilmemiştir. Ancak, her yıl il müdürlüklerine tesisler tarafından bildirilmesi gereken 1 ton üretim başına enerji (ısı, elektrik vb.) tüketim değeri ile birlikte enerji tüketiminin azaltımına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların il müdürlükleri tarafından takip edilmesi gerekmektedir.
Ramözlerden çıkan havanın nem içeriğinin sürekli ölçülmesi nasıl gerçekleştirilecektir?
Nem içeriğinin takip edilerek çevrimiçi sistemler ile sürekli izlenmesi gerekmekte olup, bu kapsamda tesislerinin Ramözlerdeki nem düzeylerinin belirlenmesi ve optimize edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Nem ölçümleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği kapsamında yer almamaktadır.
TOC ölçümleri için periyodik ölçümler veya çevre izni kapsamındaki ölçümler beklenebilir mi?
Genelge kapsamındaki iş termin planı sunulma takvimine uyulması ve mevcut durumun görülebilmesi ve yatırımların planlanabilmesi için TOC ölçümlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekir.