Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü
Mevzuat
 • Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi
 • Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs) Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği (CLRTAP) Sözleşmesi
 • Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Barselona Sözleşmesi
 • Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi
 • Petrol Kirliliği Zararlarının Tazmini İçin Bir Fonun Kurulmasıyla İlgili Uluslararası Sözleşme (FUND 1992)
 • Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşme (CLC 1992)
 • Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin önlenmesine Dair Sözleşme (MARPOL)
 • Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü (İzmir)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü
 • Kyoto Protokolü
 • Olağanüstü Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol
 • Akdeniz'de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltımlardan ya da Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Protokol
 • Karadeniz Deniz Ortamının Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunması (LBS) Protokolü
 • Karadeniz Bölgesi'nde Biyoçeşitlilik ve Peyzajın Korunması Protokolü
 • Karadeniz Deniz Ortamının Boşaltmalardan Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü
 • Karadeniz Deniz Ortamının Olağanüstü Durumlarda Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Kirlenmesiyle Mücadele İşbirliğine Ait Protokol
 • Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü
 • Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi
Mevzuat
Mevzuat

HAVA YÖNETİMİ

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4)

2011 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri (2010/20)

Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri (2010/15)

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelge (2010/14)

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Konulu Genelge (2010/10)

SKHKK Yönetmelik Uygulaması Genelgesi (2009/19)


Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2009/15)

2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2009/12)

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2009/4)

Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2009/3)

(2008/11) Sayılı Hava Kirliliğin Kontrolü ve Önlenmesi Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2008/16 )

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2008/11)

Eğlence faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Konulu Genelge (2008/8)

ÇGDYY Uygulamaları Hakkında Konulu Genelge (2007/5)

Yetki Devri Konulu Genelge (2006/16)

ATIK YÖNETİMİ

Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge (2011/12)

Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13 Nolu Genelge

Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)

Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge (2011-10)

Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge (2011/6)

Tıbbi Atıkların Bertarafına Dair Genelge (2010/17) Ekler

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)

İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge(2010/13)

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/09)

Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler (2010/2)


Mahalli İdareler Seçiminde Çevresel Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Genelge (2009-5)

Kurban Kesimi ve Atıkları Genelge (2008-15)

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri (2008/6)

Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)

Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Hakkında Genelge (2006-25)

Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge (2006/14)

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Hakkında Genelge (2006/7)

Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005-11)

Katı Atık ve Atık Su Yönetimi Genelgesi (2004-12)

Katı Atık Genelgesi (2004-7)


Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü (2004/5)

Katı Atık Genelgesi (2003-8)

KİMYASALLAR YÖNETİMİ


Acil Durum Planı Genelgesi

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ


GATS Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü Genelgesi (2011/2)

Mavi Kart Uygulama Genelgesi (2011/1)

2006/21 Sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2011/2)

Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi (2009/16)

Yetki Devri Genelgesi (2009/13)

Yetki Devri Genelgesi (2009/8)

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi (2009/6)

Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi (2008/13)


Derin Deniz Deşarjı Genelgesi(2006/21)
ÖLÇÜM VE İZLEME

Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2010/3)

Denetim ve İzleme-Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi (2007/03)

İZİN VE DENETİM

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (2010/19)

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Uygulamalarına İlişkin Genelge (2010/6)

Denetim ve İzleme-Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi (2007/3)

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ


Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama (2011/10)

Su Kalitesi Yönetimi Başbakanlık Genlegesi (2010/19)

Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi (2006/15)

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2005/5)