Taslaklar

 

Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmelik Taslağı  -  Görüş İşleme Formu
Benzin ve Naftanin Depolanması ve dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği - Görüş İşleme Formu
Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı - Ekler - Görüş Bildirme Formu 
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Taslağı  - Görüş İşleme Formu  
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu 
Benzin ve Nafta Görüş Bildirme Formu
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Taslağı - Görüş İşleme Formu

Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı- Görüş İşleme Formu

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Taslağı- Görüş İşleme Formu

Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı- Görüş İşleme Formu

Yıkım İşlemleri İle Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının  Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Atık Yağların Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
 
Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelge Taslağı- Görüş İşleme Formu

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği Taslağı - Ekleri -Görüş İşleme Formu
 

 

 

Mevzuat

 • Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi
 • Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs) Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği (CLRTAP) Sözleşmesi
 • Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Barselona Sözleşmesi
 • Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi
 • Petrol Kirliliği Zararlarının Tazmini İçin Bir Fonun Kurulmasıyla İlgili Uluslararası Sözleşme (FUND 1992)
 • Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşme (CLC 1992)
 • Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin önlenmesine Dair Sözleşme (MARPOL)
 • Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü (İzmir)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü
 • Kyoto Protokolü
 • Olağanüstü Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol
 • Akdeniz'de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltımlardan ya da Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Protokol
 • Karadeniz Deniz Ortamının Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunması (LBS) Protokolü
 • Karadeniz Bölgesi'nde Biyoçeşitlilik ve Peyzajın Korunması Protokolü
 • Karadeniz Deniz Ortamının Boşaltmalardan Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü
 • Karadeniz Deniz Ortamının Olağanüstü Durumlarda Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Kirlenmesiyle Mücadele İşbirliğine Ait Protokol
 • Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü
 • Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi