Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik ile Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

02 Ocak 2023

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik ile sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması için;

• Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) oluşumunun önlenmesine, önlenemediği durumlarda oluşan AEEE’lerin ayrı toplanmasına ve bertaraf edilecek AEEE miktarının azaltılması için yeniden kullanıma hazırlama, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerinin belirlenmesine, 

• Atık elektrikli ve elektronik eşyaların sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sistemi içinde çevre ve insan sağlına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine,

• Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri için genişletilmiş üretici sorumluluğunun uygulanmasına dair çerçevenin belirlenmesine, 
yönelik strateji ve politikalar ile idari, hukuki ve teknik usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca Yönetmelikle “kullanılmış ürün” adı altında ülkemize atık ithalatının yapılmasının engellenmesi ve “kullanılmış ürün” ile “atık” ayrımının net olarak yapılması amacıyla kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler belirlenirken halihazırda yürürlükte olan AB mevzuatı esas alınmıştır:

Bu doğrultuda;
- Eşyanın atık olmadığının kanıtlanması amacıyla Yönetmeliğin “Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş EEE İthalatında Sağlanması Gereken Asgari Şartlar” başlıklı EK-5’inde yer alan şartların sağlanması gerektiği,

- Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) olmadığı kanıtlanan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının, Ticaret Bakanlığının ithalat izinlerine ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirileceği,

- Kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyaların AEEE olmasından tereddüt edildiği durumlarda; depolarda muhafaza masrafları dâhil olmak üzere ilgili analiz ve kontrol gibi gerek duyulan işlemlere yönelik her türlü masrafın üreticiler, onlar namına hareket eden üçüncü kişiler veya AEEE olmalarından kuşkulanılan kullanılmış EEE’lerin sevkiyatını düzenleyen diğer kişiler tarafından karşılanacağı,

- Kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE olmadığı, AEEE olduğunun tespit edilmesi durumunda ithalata ilişkin iş ve işlemlerde, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen atık ithalatına yönelik hususlar çerçevesinde hareket edileceği, hüküm altına alınmıştır.

26/12/2022 tarih ve 32055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik ile;

• Atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

26/12/2022 tarih ve 32055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır