Yönetmelikler

 

ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği RG: 27.12.2017 - 30283
Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.05.2012 - 28300
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.08.2004 - 25569
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 30.07.2008 - 26952
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG: 26.03.2010 - 27533
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2010 - 27721
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 06.06.2015 - 29378
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 18.03.2004 - 25406
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG: 23.01.2010 - 27471
Atık Yönetimi Yönetmeliği RG: 02.04.2015 – 29314
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 30.12.2009 - 27448
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.11.2006 - 26357
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler RG: 27.12.2007 - 26739
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.01.2017 - 29959

Maden Atıkları Yönetmeliği

RG: 15.07.2015 - 29417
Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 16.07.2016 - 29772

 

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği - Ekler RG: 21.10.2006 - 26326
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik RG: 26.04.2006 - 26150
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 26.12.2004 - 25682
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği RG: 09.01.2006 - 26048

 

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2009 - 27368
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 04.06.2010 - 27601
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 06.06.2008 - 26898
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 07.02.2009 - 27134
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik RG: 24.07.2010 - 27651
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.07.2013 - 28712
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  RG: 03.07.2009 - 27277

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek1

 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

RG:

11.03.2017-30004

 

KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 11.12.2013 - 28848
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 11.12.2013 - 28848
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G: 13.12.2014  -  29204
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik R.G: 23.06.2017 - 30105
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik  R.G: 14.11.2018 - 30595

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik RG: 27.10.2010 - 27742
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik RG: 01.10.2010 - 27716
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik RG: 03.08.2010 - 27661
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği RG: 08.01.2006 - 26047
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 08.12.2007 - 26724
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.12.2004 - 25687
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) RG: 26.11.2005 - 26005
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik - (Ekler) RG: 08.06.2010 - 27605

 

YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 - 26482
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 - 26482
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG: 03.08.2013 - 28727
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik RG: 17.05.2014 - 29003
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik RG: 07.04.2017 - 30031
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ek1  
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik  
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Eki  

 

Mevzuat

 • Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi
 • Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs) Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği (CLRTAP) Sözleşmesi
 • Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Barselona Sözleşmesi
 • Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi
 • Petrol Kirliliği Zararlarının Tazmini İçin Bir Fonun Kurulmasıyla İlgili Uluslararası Sözleşme (FUND 1992)
 • Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşme (CLC 1992)
 • Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin önlenmesine Dair Sözleşme (MARPOL)
 • Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü (İzmir)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü
 • Kyoto Protokolü
 • Olağanüstü Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol
 • Akdeniz'de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltımlardan ya da Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Protokol
 • Karadeniz Deniz Ortamının Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunması (LBS) Protokolü
 • Karadeniz Bölgesi'nde Biyoçeşitlilik ve Peyzajın Korunması Protokolü
 • Karadeniz Deniz Ortamının Boşaltmalardan Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü
 • Karadeniz Deniz Ortamının Olağanüstü Durumlarda Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Kirlenmesiyle Mücadele İşbirliğine Ait Protokol
 • Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü
 • Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi