OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER İÇİN ÜRÜN VE EKİPMAN İTHALAT BEYAN DİLEKÇESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR
31 Temmuz 2017

Bilindiği üzere, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik 07.04.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 25 inci maddesi 2 inci fıkrasında  “Ek-4’te listelenen ürünlerin ithalinde, ürünün içeriğinde Ek-5’te listelenen maddelerin bulunmadığını gösteren, Ek-10’a ilişkin düzenlenen Bakanlıkça onaylı belge gümrük idarelerince talep edilir” hükmü yer almaktadır.

           Daha önce yazılı başvuru ile Bakanlığımıza iletilen ve başvuru sahibine tarafımızca hazırlanan Ürün ve İthalat Beyanına ilişkin uygunluk belgesi, 13.06.2017 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sistemi uygulaması çerçevesinde online olarak gerçekleştirilmiştir.

 Bakanlığımızca sürdürülen Hizmetlerin İyileştirilmesi Süreçlerin Sadeleştirilmesi (HİSS) projesi kapsamında bahse konu Yönetmelikte 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik çerçevesinde Ürün ve İthalat Beyan Dilekçesi uygulamadan kaldırılmıştır.

Bahse konu belgenin kaldırılması ile ithalat ve ihracat iş ve işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve gümrük noktalarında yaşanan sıkıntının giderilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımızca evrak bazında yapılan inceleme kaldırılarak, gerek duyulması halinde gümrük noktalarında konu ile ilgili hizmet veren laboratuvarlardan ürün ve ekipmanların analizlerinin yapılması sureti ile işlerin daha hızlı ve güvenilir olması hedeflenmiştir. Bundan sonra yapılacak tüm işlemler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük idarelerince yürütülecektir.