Denizlerimiz için kontrol ve önleme politikası aracı olan Ulusal Eylem Planını Güncelledik
Denizlerimiz için kontrol ve önleme politikası aracı olan Ulusal Eylem Planını Güncelledik
31 Ocak 2018

Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu ve TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülen “Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi” Projesinin kapanış toplantısı 25 Ocak 2018 tarihinde Ankara/ Anadolu  Downtown Hotel’de   Bakanlığımız ve TÜBİTAK çalışanları, belediyeler ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda açılış konuşmasını Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ gerçekleştirmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bölgesel Deniz Sözleşmeleri olan Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri çerçevesinde Ülkemizin diğer taraf ülkelerle birlikte, kara kökenli kirleticilerden kaynaklı kirliliği izlemek, değerlendirmek ve önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktan sorumlu olduğunu bu kapsamda ülkemiz kıyıları ve denizlerinin korunması için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumlarıyla birlikte çalışmaları koordine ettiğini belirtmiştir.

Proje ile; Ülkemizin taraf olduğu bölgesel deniz sözleşmeleri çerçevesinde 2005 yılında hazırlanan “Kara Kökenli Kirleticiler Ulusal Eylem Planı” nın AB direktifleri ile ortaya çıkan bütüncül çevre yönetimi anlayışı ve ekosistem temelli yaklaşım göz önüne alınarak, 2005’ten günümüze kadar geçen süreçte kaydedilen iyileştirme ve gelişmeleri de içerecek şekilde güncellenmiş olup, bu kapsamda güncellenen Ulusal Eylem Planı ulusal deniz kirliliği kontrol ve önleme politikası aracı olarak ülkemiz deniz çevresinin korunması için yol gösterici olacaktır.

Söz konusu toplantıda, Barselona ve Bükreş Sözleşmelerinin Kara Kökenli Kirleticilere ilişkin Yükümlülükler ile Kentsel, Sanayi ve Tarım Tematik Çalışma Grubu Çıktılarının Değerlendirilmesi konularında çalışmalar sunulmuştur.