Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Raporlaması
15 Şubat 2018

Bilindiği üzere, ısıl gücü 50 MW veya daha fazla olan bacaya sahip termik santraller ve sanayi tesislerinin kendi enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik enerji üretim tesisleri, “Büyük Yakma Tesisleri” olarak ifade edilmekte olup; söz konusu tesislerin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların kontrol altına alınması; insanı ve çevresinin hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korunması; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin ortaya çıkmamasının sağlanması için gerekli usul ve esaslar, 03/09/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (SKHKK) Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.

SKHKK Yönetmeliği kapsamında Ek-5 gereği 50 MW üzeri enerji üretimi faaliyeti gösteren tesisler, “her yılın 31 Mart gününe kadar bir önceki takvim yılına ait 1.8.1 alt bendinde belirtilen parametrelerin ölçüm sonuçlarını da içerecek şekilde sürekli, tekil ve diğer tüm ölçüm çalışmaları hakkında yetkili mercie yazılı bildirimde bulunur. İşletmeci her yılın 31 Mart gününe kadar yetkili mercie 1.8.6, 1.8.7 ve 1.8.8 alt bentleri uyarınca ölçüm teçhizatlarının kontrolleri ile ilgili olarak bildirimde bulunur.” hükmü yer almaktadır.     

Bu kapsamda, Büyük Yakma Tesisi tanımına giren tesislerin SKHKK Yönetmeliği kapsamında yapması gereken raporlamaları en geç 31 Mart 2018 tarihine kadar http://online.cevre.gov.tr/ adresinde bulunan “Büyük Yakma Tesisleri Bilgi Sistemi” üzerinden yapması gerekmektedir.