Biyokütlenin Yakıt Olarak Kullanımına İlişkin Düzenlemeleri İçeren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır.
01 Ocak 1900

4/6/2016 tarihinde kabul edilen, 17/6/2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan biyokütle tanımında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile “İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları” biyokütle kapsamına alınmış ve biyokütle olarak değerlendirilen bu atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi mümkün kılınarak diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile aynı kanun ve uygulamalar kapsamında alınmıştır.

 

3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan biyokütle tanımının 5346 sayılı Kanun kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütle tanımı ile uyumlu olmaması sebebiyle, biyokütle yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesinde uygulanan bürokratik süreçte değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

Bu kapsamda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle tanımı ile uyumlu hale getiren ve çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla biyokütle yakan tesisler ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

 

Taslak Yönetmeliğe sol menüde yer alan “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünden erişim sağlanabilir. Söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerin “Görüş İşleme Formu” ile 16 Aralık 2016 tarihine kadar Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 

 

>> Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı metnine ulaşmak için tıklayınız.

      

>> Görüş İşleme Formuna ulaşmak için tıklayınız.