Biyokütle Kapsamında "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ile "Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte" Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslaklar Görüşe Açılmıştır
01 Ocak 1900

4/6/2016 tarihinde kabul edilen, 17/6/2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan biyokütle tanımında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile “İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları” biyokütle kapsamına alınmış ve biyokütle olarak değerlendirilen bu atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi mümkün kılınmış ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile aynı kanun ve uygulamalar kapsamında alınmıştır.

2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yer alan atıkların bazılarının 5346 sayılı Kanun kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle tanımı içerisinde yer alması sebebiyle, bu atıkların yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesinde uygulanan bürokratik süreçte değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle tanımı ile uyumlu hale getirilmesi ve bu atıklardan elektrik enerjisi elde edilirken çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri içerecek şekilde “Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ve “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Taslak Yönetmelikler sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslak Yönetmeliklere son görüş verilmesi tarihi 16 Aralık 2016’dır. Taslak Yönetmeliklere verilecek olan görüşlerin ilgili Taslak Yönetmelikle verilen görüş formatının kullanılması, her bir taslak için ayrı ayrı görüş formunun doldurulması gerekmekte olup görüşlerin oguzhan.akinc@csb.gov.tr adresine Word Belgesi olarak ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı metnine ulaşmak için tıklayınız.
Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı metnine ulaşmak için tıklayınız.
Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.